nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Spotkanie Prezesa Polskiej Akademii Nauk
z reprezentacją NSZZ Solidarność PAN
w dniu 29 listopada 2004 roku


W dniu 29 listopada 2004 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Andrzeja B. Legockiego z delegacją Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN. W spotkaniu, ze strony władz Polskiej Akademii Nauk, oprócz prof. dr hab. Andrzeja B. Legockiego uczestniczyli: prof. dr hab. Janusz Lipkowski, Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Emil Nalborczyk, Wiceprezes PAN, Dyrektor Małgorzata Kozłowska, Biuro Finansów i Majątku PAN, Dyrektor Stefan Nickerl, Kancelaria PAN. Stronę związkową reprezentowali: doc. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN, dr Kazimierz Woźniak, Wiceprzewodniczący KS NSZZ S PAN i doc. dr hab. Czesław Pawlaczyk, Skarbnik KS NSZZ S PAN. W przygotowaniach merytorycznych do tego spotkania brał również udział prof. dr hab. Eustachy S. Burka, Wiceprzewodniczący KS NSZZ S PAN.

Celem spotkania było omówienie najważniejszych problemów środowiska naukowego PAN, będących przedmiotem bieżących działań podejmowanych zarówno przez władze PAN jak i przez stronę związkową. W trakcie spotkania stwierdzono daleko idącą zbieżność poglądów na wiele trudnych, niestety, problemów, przed jakimi stoi środowisko naukowe PAN i potwierdzono wolę dalszej współpracy przy tych problemów rozwiązywaniu. Poniżej podajemy, w wielkim skrócie, relację z tego spotkania w formie zestawienia poruszanych tematów.

Budżet Nauki na rok 2005

Prezes PAN poinformował stronę związkową, że, wobec zapowiadanego spadku nakładów budżetowych na naukę w 2005 roku, wystąpił do Pana Józefa Oleksego, Marszałka Sejmu RP, o przeznaczenie z rezerw budżetowych na rok 2005 sumy rzędu 500 mln zł dla Polskiej Akademi Nauk. Suma ta byłaby spożytkowana do wdrażania w przyszłym roku w placówkach PAN zapisów ustawy “O wspieraniu działalności innowacyjnej”. Projekt tej ustawy jest obecnie przedmiotem końcowych prac Sejmu RP.

Strona związkowa potwierdziła swoje głębokie rozczarowanie kolejnym spadkiem nakładów bużetowych na naukę w roku przyszłym. Wyraziła niepokój brakiem wystarczającego zainteresowania władz państwowych konsekwencjami takiego rozwiązania budżetowego. Realizacja Strategii Lizbońskiej zostaje taką decyzją polskiego Rządu wstrzymana, a hasło budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy staje się hasłem coraz bardziej umownym. Tym niemniej delegacja związkowa wyraziła nadzieję na pozytywne potraktowanie inicjatywy władz PAN przez Sejm i Rząd RP.

Płace w placówkach naukowo-badawczych PAN

Prezes PAN przypomniał mające kilkuletnią już historię starania władz PAN o rozwiązanie problemu niskich płac w PAN. Niezrozumiała asymetria w traktowaniu w tym względzie różnych działów polskiej nauki doprowadziła do dysproporcji istotnie zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu placówek PAN. Według oszacowań Biura Finansów i Majątku PAN różnice w średniej miesięcznej płacy w placówkach PAN, w relacji do średniej płacy w szkolnictwie wyższym, wynoszą już w poszczególnych grupach stanowisk:

profesorowie - różnica o 3 012 zł
docenci - różnica o 2 182 zł
adiunkci - różnica o 1 661 zł
asystenci - różnica o 514 zł
pozostali pracownicy - różnica o 514 zł

i nadal będą wzrastały. Średnie przeciętne wynagrodzenie w PAN jest obecnie o blisko 40% niższe od analogicznego wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym. Dla zniwelowania tej różnicy niezbędna jest w budżecie przeznaczonym dla placówek PAN dodatkowa suma rzędu 131 mln zł.

Na interwencje w tej sprawie, skierowane do Pana Józefa Oleksego, Marszałka Sejmu RP i Pana Marka Belki, Premiera Rządu RP, Prezes PAN otrzymał odpowiedź negatywną w treści, której wymowę przedstawia następujący fragment korespondecji w tej sprawie: ... wyrównanie minimalnych stawek zaszeregowania zasadniczego pracowników placówek naukowych PAN do stawek nauczycieli akademickich szkół wyższych będzie możliwe w wyniku poprawy stanu budżetu państwa i wzrostu dotacji na działalność statutową, której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki ... W odpowiedzi Prezes PAN, w piśmie z dnia 26 listopada br. stwierdza: Nie uważamy takiej polityki za uzasadnioną i zamierzamy podjąć wszechstronne działania zmierzające do jej zmiany.

Strona związkowa w pełni podzieliła pogląd władz PAN na pilną konieczność rozwiązania tego - bardzo już nabrzmiałego - problemu niskich płac w placówkach PAN. Stwierdziła też, że, jak wynika z przebiegu debaty nad budżetem nauki w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (k49a.pdf), pogląd ten wydaje się stawać zbieżny z coraz liczniejszymi wypowiedziami posłów w tym względzie. Nie widać żadnych szans na rychłe rozwiązanie tego problemu ze środków innych niż środki budżetowe. W chwili obecnej inwestycja w rozsądny poziom płac w placówkach PAN powinna stać się najpilniej realizowaną inwestycją Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Obie strony wyraziły zgodną opinię, że środki na rozwiązanie tego palącego problemu powinny się znaleźć albo w budżecie nauki, albo w rezerwach finansowych pozostających do dyspozycji Rządu RP w roku 2005. Ustalono podjęcie jeszcze w tym roku dalszych interwencji w sprawie płac w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji i w Sejmie RP.

Finansowanie studiów doktoranckich PAN

Jako przykład dodatkowych obciążeń i tak już niskich płac w PAN strona związkowa podniosła problem finansowania studiów doktoranckich w placówkach PAN. Wobec braku odpowiedniej pozycji w budżecie nauki i w budżecie edukacji, studia doktoranckie w PAN finansowane są bezpośrednio z funduszy przeznaczonych na płace w placówkach PAN. Ten stan rzeczy jest nienaturalny i powinien jak najszybciej ulec zmianie. Strona związkowa przedstawiła dokumentację dotyczącą Środowiskowego Studium Doktoranckiego w Gdańsku, z której wynikają jasno negatywne konsekwencje dotychczasowego braku jakiegokolwiek rozwiązania tego problemu. Władze PAN podjęly już interwencję w tej sprawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu i do tej pory nie otrzymały na nią odpowiedzi. Prezes PAN obiecał jeszcze raz powrócić w swoich działaniach do tej sprawy.

Finansowanie Przychodni Lekarskiej PAN w Warszawie

Strona związkowa przekazała Prezesowi PAN kopie stanowisk Komisji Zakładowych Solidarności w placówkach PAN w sprawie zmian w finansowaniu Przychodni Lekarskiej PAN w Warszawie. Z ich treści wynika brak zgody Związku na dalsze dodatkowe obciążenia płac szeregowych pracowników PAN konsekwencjami niskiego finansowania budżetu nauki i budżetu PAN.

Strona związkowa została poinformowana, że znakomita większość dyrekcji placówek PAN w Warszawie wyraziła zgodę na zaproponowaną formę finansowania przychodni w roku przyszłym. Ze swej strony władze PAN dołożą wszelkich starań, by koszta związane z funkcjonowaniem tej placówki były jak najniższe, a usługi przez nią świadczone - na jak najwyższym poziomie. Dla przykładu wymieniono tutaj finansowanie kosztów lokalowych, jak również zakupy sprzętu specjalistycznego, realizowane z funduszy PAN. Strona związkowa wyraziła opinię o konieczności poinformowania przez dyrektorów pracowników kierowanych przez nich placówek o przyjętym rozwiązaniu i o skutkach tego rozwiązania dla zakładowych funduszów płac. Otrzymaliśmy zapewnienie, że wymiar finansowy tych obciążen nie będzie znaczący dla poziomu płac w placówkach. Tak czy inaczej wydaje się konieczne podjęcie starań o dodatkowe dofinansowywanie działalności tej placówki przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Reprezentacja placówek PAN w Sejmie i Senacie RP

Wobec nawiarstwiających się trudnych problemów budżetowych strona związkowa zaproponowała rozszerzenie składu delegacji władz PAN, biorącej udział w pracach komisji Sejmu i Senatu RP, o przedstawiciela dyrektorów placówek PAN. Istnieje pilna potrzeba bardziej dobitnego artykułowania potrzeb placówek PAN i ich pracowników na forum Sejmu i Senatu RP. Prezes PAN zgodził się z tym postulatem w całości i zapewnił o jego rychłej realizacji. Strona związkowa zasygnalizowała również konieczność udziału przedstawiciela PAN w posiedzeniach plenarnych Komisji Trójstronnej.


Pod koniec spotkania wymieniono też szereg innych problemów wymagających dalszej współpracy Związku z władzami PAN. Będą one, tak jak dotychczas, przedmiotem bieżących konsultacji obu stron. Strona związkowa podziękowała władzom PAN za dotychczasową współpracę i za zrozumienie dla postulatów członków NSZZ Solidarność - pracowników placówek naukowo-badawczych PAN.


Za Prezydium KS NSZZ S PAN

Eustachy S. Burka, Wojciech Nasalski, Czesław Pawlaczyk, Kazimierz Woźniak