nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

    Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

Wstępne postulaty Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN dotyczące nowelizacji Ustawy o PAN

 

Informujemy, że przyjęliśmy z zadowoleniem informacje o podjęciu prac nad projektem nowelizacji Ustawy o PAN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i władze PAN. Pragniemy zwrócić obecnie uwagę na jeden aspekt obecnej Ustawy o PAN, szczególnie istotny dla pracowników instytutów naukowych PAN.

Mianowicie, Art. 106 obecnej Ustawy o PAN stanowi:

 • W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy do pracowników instytutów, pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Natomiast rozdział IIa Kodeksu pracy, poświęcony równemu traktowaniu w zatrudnieniu, zawiera Art. 183a:

 • 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.
 • 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Ponieważ działalność pracowników naukowych instytutów PAN podlega corocznej ocenie w ramach tych instytutów, powinni oni mieć możliwość odwołania się od tych ocen do niezależnych podmiotów, co zapewniłoby im większą niż dotychczas ochronę ich praw i dóbr osobistych oraz transparentność stosowania procedur, szczególnie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i ustalania warunków zatrudnienia.  

Generalnie uważamy, że przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy uprawnienia pracowników naukowych i badawczych jednostek PAN powinny być równoważne uprawnieniom nauczycieli akademickich na równorzędnych stanowiskach pracy – więcej w komunikacie 195.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN