nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

    Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

Komunikaty 2011 - 2012

Opinia

Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22.02.2012

dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

 

Rada Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN dostrzega pozytywne efekty wprowadzanej reformy nauki, jednocześnie wyraża swój ogromny niepokój o przyszłość Instytutów Polskiej Akademii Nauk, biorąc pod uwagę skutki wprowadzania pakietu ustaw reformujących naukę, szczególnie rozporządzeń Ministerstwa wynikłych z Ustawy o finansowaniu nauki. .Największy nasz niepokój budzą następujące kwestie.

 

1. Ustawa o finansowaniu nauki w art. 6 pkt. 6 mówi że „Środki finansowe przeznaczone corocznie na zadania określone art. 5 pkt. 1 i 3 osiągną do 2020 r. wartość nie mniejszą niż 50% środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art.5 pkt. 4, 5, 7 i pkt. 9-13”.

Po pierwsze, niejasny jest dla nas podział środków 50/50 (dlaczego w takiej proporcji?), nie uwzględniający specyfiki poszczególnych Instytutów. Ponadto z zapisu ustawowego wynika, że w założeniu ustawodawcy proces obniżania środków finansowych na naukę rozłożono na 10 lat. Tymczasem tzw. współczynnik przeniesienia (P) obniżony został w roku 2011 do poziomu 0.9, a w planach na rok 2012 ma wynosić 0.8 kwot na finansowanie statutowe z roku 2011 - niezgodnie z rozwiązaniem ustawowym. Takiego tempa obniżania finansowania działalności statutowej nie wytrzyma żaden instytut PAN. Największy procent tego finansowania stanowią pensje pracowników, które od szeregu lat nie są regulowane. W wyniku kolejnego zmniejszania dotacji nastąpi dalsza pauperyzacja naszego środowiska. W zaistniałej sytuacji niektóre Instytuty poradzą sobie, pozyskując projekty wdrożeniowe lub realizując usługi – kosztem badań statutowych. Dla większości Instytutów malejący w takim tempie współczynnik P oznacza drogę do zapaści. Wymusza to na instytutach przerwanie realizacji rozpoczętych badań podstawowych, zamykanie tematów. Obecna strategia finansowania jednostek naukowych doprowadzi do ich zamykania, a dotychczasowe wieloletnie nakłady finansowe Państwa na placówki naukowe zostaną zmarnowane. Nastąpi nieodwracalna utrata potencjału dobrze wykształconej i doświadczonej kadry. Przy takim trybie realizacji Ustawy, Państwo wycofuje się ze społecznego kontraktu dotyczącego rozwoju nauki. Bez wyraźnego zwiększenia środków na naukę, przy takiej realizacji art. 6 pkt. 6 ustawy o finansowaniu nauki,możemy zapomnieć o rozwoju cywilizacyjnym naszego Kraju.

Zadaniem związków zawodowych jest ochrona miejsc pracy. Czy Ministerstwo ma pomysł na finansowanie stałych miejsc pracy w Instytutach, którym obcięto dotację statutową, a przez np. dwa lata nie wygrały wystarczającej ilości konkursów grantowych ? W tej puli mogą znaleźć się również Instytuty kategorii A. Badania naukowe, zwłaszcza podstawowe, wymagają stabilności warunków badawczych, na ogół wieloletniego ich prowadzenia i finansowania.

2. Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje „umożliwienie Ministrowi wydzielenia kwoty przeznaczonej na zwiększenia środków przyznanych jednostkom na utrzymanie potencjału badawczego. Środki te będą mogły zostać podzielone pomiędzy określoną grupę jednostek naukowych, przy uwzględnieniu specyfiki i uwarunkowań ich działalności naukowej, znaczenia tych jednostek naukowych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz znaczenia realizowanych przez te jednostki zadań dla rozwoju nauki, postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa”.

Wszystkie jednostki naukowe poddawane są ocenie według ściśle określonych kryteriów, których doprecyzowanie aktualnie jest przedmiotem prac w Ministerstwie. Dlatego też biorąc pod uwagę troskę o przejrzystość w rozdziale dodatkowych środków Rada Krajowej Sekcji NSZZ „S” PAN prosi o:

(i) przedstawienie strategii rządowej wyrażonej w dokumencie, dotyczącej rozwoju nauki, myśli naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa,

(ii) przedstawienie bardziej szczegółowych kryteriów przydzielania wydzielonej, dodatkowej kwoty środków.

3. Proponowana w projekcie rozporządzenia zmiana § 6 ust. 1 dot. liczby osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy.

wydaje się być krokiem w dobrym kierunku. Podzielamy troskę Ministerstwa o likwidowanie patologii, jaką była wieloetatowość, czyli praca w pełnym wymiarze godzin w wielu jednostkach naukowych. W przypadku jednak relacji środowiska naukowego PAN i Szkół Wyższych, zapis w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu spowoduje dezintegrację tych środowisk ze szkodą dla obu stron. Prowadzona współpraca z uczelniami, jak również zajęcia ze studentami naszych pracowników w Szkołach Wyższych, pozwalają na wymianę doświadczeń naukowych oraz wykonanie wspólnych projektów badawczych z wykorzystaniem unikalnej, drogiej aparatury, będącej jedynie w zasobach naszych Instytutów. Wyniki prowadzonych w Instytutach PAN prac magisterskich i doktorskich osób z wyższych uczelni są często publikowane w czasopismach z IF. Natomiast trudna sytuacja finansowa Instytutów PAN i pokusa stabilnej pracy na uczelniach, będzie powodować odpływ naszych Kolegów do Szkół Wyższych. Zostanie zachwiany bardzo dobrze sprawdzający się w czasie, układ wzajemnego uzupełniania się w realizacji naszych podstawowych zadań, jakimi są badania podstawowe i dydaktyka połączona z badaniami naukowymi. Dotychczas część pracowników naukowych Szkół Wyższych oraz część pracowników naukowych Instytutów PAN pracowała dodatkowo bądź to w placówkach PAN, bądź to w Szkołach Wyższych – na ogół na czasowych umowach o pracę, na części etatu np. 0,4 - 0,5. Takie rozwiązania staną się niemożliwe, przy zaproponowanym algorytmie obliczania dotacji statutowych.

4. Zwracamy uwagę na opieszałość Ministerstwa w wydawaniu aktów wykonawczych jakimi są rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia czytamy, że „nie zostało jeszcze wydane na podstawie art. 44. ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym”.

Praca w takich warunkach, szczególnie w przypadku instytutów PAN, gdzie przyznana kategoria bezpośrednio wpływa na wysokość naszych płac i ilość zatrudnianych pracowników, jest sytuacją wielce niepokojącą. Pracujemy w ciągłej niepewności, co jest priorytetem Ministerstwa w ocenie naszej pracy.

Równocześnie w całej rozciągłości popieramy prośbę Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ponowne przeanalizowanie poziomu dotacji statutowych dla instytutów PAN na bieżący rok i spowodowanie zmian w tych decyzjach, w szczególności z powodu:

(i) niebezpieczeństwa utraty kadry młodych naukowców oraz studentów Studiów Doktoranckich, prowadzonych w naszych instytutach, które mogą ulec zawieszeniu w obecnej sytuacji finansowej naszych placówek;

(ii) zmniejszenia ilości osób, które będą mogły być delegowane na konferencje naukowe i brać udział w wymianie międzynarodowej, co zwiększy dystans naszej nauki do osiągnięć naukowych w świecie, czy chociażby w Europie. Wpłynie to również na zmniejszenie szans ubiegania się o wspólne międzynarodowe projekty badawcze;

(iii) niemożności utrzymania "w ruchu" infrastruktury badawczej.

 

W imieniu Rady Krajowej Sekcji PAN NSZZ „S”

 

Prof. dr hab. Teresa Włodarczyk

Przewodnicząca

Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN

 

 

 

Do wiadomości:

1. Profesor dr hab. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

2. Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

Przewodniczący Rady Dyrektorów

Jednostek Naukowych Akademii

 

3. Pan Poseł Artur Bramora

Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Sejm RP

 

4. Pani Poseł Krystyna Łybacka

Przewodnicząca Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sejm RP

 


art. 44 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku (DZ.U. 238, poz. 1578).        

W komunikacie 128 znajduje się korespondencja z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Ministerstwa Finansów w sprawie art. 44 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku (DZ.U. 238, poz. 1578), 
która nakazuje zamrożenie płac pracowników Instytutów naukowych PAN 
w roku 2011na poziomie wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umowy o pracę w roku 2010, 
bez względu na źródło finansowania.
                         
                                                   Krajowa Sekcja PAN NSZZ Solidarność

1) pismo Prezesa PAN do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (maj 2011) 
2) odpowiedź z MNISW (22.09.2011)
3) pismo Prezesa PAN do Ministerstwa Finansów (05.09.2011)
4) pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ministerstwa Finansów (22.09.2011)
5) wniosek o podjęcie interwencji do Premiera RP Donalda Tuska (28.09.2011)
6) pismo Prof. dr hab. Marka Lewandowskiego do Premiera RP Donalda Tuska (30.09.2011)
7) pismo Przewodniczącej KS PAN NSZZ Solidarność do Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
8) odpowiedź Ministerstwa Finasów w sprawie art. 44 ustawy z dn. 26 listopada 2011 r.
 

Apel do Komisji Zakładowych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Wszyscy wiemy, że ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30.04.2010 nie podaje tabel wynagrodzeń (‘widełek’) dla pracowników PAN, pozostawiając ten niezmiernie ważny punkt do negocjacji między Dyrekcją a Komisją Zakładową każdego Instytutu z osobna. Ponieważ właśnie teraz toczone są negocjacje w sprawie Regulaminów Wynagradzania stąd niniejszy apel.

1. Stanowczo żądajmy określenia w załączniku do Regulaminu Wynagradzania zarówno minimalnych jak i maksymalnych wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup pracowników, ustalanych jako wielokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz.U. 2002 r., nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), na przykład:

profesorowie zwyczajni - 6 do 8

profesorowie nadzwyczajni - 5 do 7

adiunkci - 4 do 6

asystenci - 3 do 5

pracownicy badawczo- techniczni - 2 do 4

pracownicy administracyjni niesamodzielni - 1.5 do 2

pracownicy administracyjni samodzielni 2 do 3

kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych - 3 do 4

kierownicy stopnia średniego - 4 do 5

Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy - 5 do 7

2. Stanowczo żądajmy określenia w załączniku do Regulaminu Wynagradzania absolutnie obowiązujących stawek dodatku funkcyjnego, ustalanych jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie maksymalnych stawek, na przykład:

kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych - 50 %

kierownicy stopnia średniego - 90 %

Dyrekcja - 120 %

3. Stanowczo żądajmy, aby wynagrodzenie zasadnicze za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie mogło być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego dla danego stanowiska w załączniku do Regulaminu Wynagradzania.

4. Domagajmy się aby wysokość wynagrodzenia za pracę była absolutnie jawna, ogłaszana wszystkim pracownikom w styczniu za poprzedni rok kalendarzowy; dotyczy to przede wszystkim wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby na stanowiskach kierowniczych i Dyrekcji Instytutu. Takie okresy jawności już były podczas pierwszych kadencji Komisji Zakładowych. To samo dotyczy zachowania pełnej jawności punktacji zarówno ministerialnej jak i wewnątrz instytutowej wszystkich pracowników i Dyrekcji.

Czynienie z wysokości wynagrodzenia za pracę tajemnicy służbowej jest niedopuszczalne.

5. Prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy wskutek choroby musi wynosić 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od wieku pracownika.

Negocjujmy twardo. Wszyscy miejmy te same żądania zasadnicze. Nie poddawajmy się naciskom typu ‘koniecznie musimy to zatwierdzić do … bo inaczej to …

Słowem, BĄDŹMY SOLIDARNI!

Powyższe uwagi oparte są na propozycji Regulaminu Wynagradzania zaproponowanego przez Dyrekcje Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie.

/-/ Włodzimierz Klonowski

Warszawa, 04.08.2011r.

Komunikat 127

Relacja z posiedzenia Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

z dnia 7 czerwca 2011.

W posiedzeniu Podkomisji z ramienia Rady Krajowej Sekcji PAN NSZZ „Solidarność” uczestniczyły Wice Przewodnicząca Pani Marta Leśniakowskai Przewodnicząca Teresa Włodarczyk.

W porządku dziennym posiedzenia była informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat efektów wdrażania ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk.

Pani Minister Barbara Kudrycka z uznaniem wyraziła się o sposobie wdrażania ustaw reformujących naukę, przez Polską Akademie Nauk, za terminowe wprowadzanie aktów wykonawczych i merytoryczne przygotowanie przepisów.

Prezes PAN prof. Michał Kleber poruszył między innymi: sprawę kompetencji Rady Kuratorów, kłopotów związanych z finansowaniem doktorantów Studiów Doktoranckich, sprawę konkursów na stanowiska pracowników naukowych, sprawę uwłaszczania instytutów. Następnie poinformował zgromadzonych, że pytania dotyczące Instytutów PAN, zostały przygotowane przez KS PAN „Solidarności”. Pani przewodnicząca Podkomisji Krystyna Łybacka udzieliła nam głosu.

Wypowiedź swoją rozpoczęłam od przypomnienia konferencji zorganizowanej w styczniu 2008 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat „Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość”. Podczas tej konferencji była też mowa o Polskiej Akademii Nauk, że jest nieustannie na cenzurowanym, że w atmosferze ciągłej groźby rozwiązania, nie można spokojnie pracować. Pani Minister Barbara Kudrycka powiedziała wtedy, że „PAN nie jest na cenzurowanym, ale ma kłopoty finansowe”. Niepokój nasz powrócił po wprowadzeniu nowelizacji ustaw związanych z nauką w tym o zasadach finansowania i PAN. Poczucie ponownego zagrożenia potęgowały wypowiedzi niektórych Posłów, w których pojawiały się stwierdzenia, że „jest za dużo instytutów PAN”. Szczególny nasz niepokój budzi artykuł 42 ustawy o zasadach finansowania, który mówi, że „Parametry i kryteria oceny jednostek naukowych zależą od ich wielkości, rodzaju i profilu naukowego i są dostosowane do specyfiki każdej z czterech grup dziedzin nauki, odrębne dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów badawczych i jednostek naukowych” Prosiłam o odpowiedź na pytanie jakie będą kryteria przyjęte przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych do „określenia specyfiki każdej z czterech grup dziedzin nauki.

Kolejne moje pytanie dotyczyło finansowania działalności statutowej i zapowiedzi Ministerstwa, że środki na ten cel będą systematycznie zmniejszane i przekazywane do puli grantów. Podkreśliłam, że tego rodzaju decyzja jest szczególnie niebezpieczna dla instytutów PAN, ponieważ pieniądze przyznawane na działalność statutową, to sa również nasze pensje. Zjawisko to jest szczególnie groźne w sytuacji bardzo niskiego poziomu finansowania nauki. W konsekwencji tej decyzji, dyrektorzy będą zmuszani do zwolnień, a w skrajnych przypadkach do likwidacji instytutów.

Zapytałam również Panią Minister, czy podziela pogląd mój i wielu innych osób, w tym przedstawiciel rządów państw wysoko rozwiniętych, że inwestowanie w naukę i edukację jest najbardziej opłacalną inwestycją, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, kiedy ogląda się każda złotówkę przed wydaniem.

Było też sprostowanie z mojej strony dotyczące art. 104 i 105 ustawy o PAN, że nasza propozycja od samego początku dotyczyła zrównania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w instytutach PAN z minimalna stawką wynagrodzenia w uczelniach wyższych.

Poprosiłam również Panią Minister o sprostowanie Jej błędnej wypowiedzi dotyczącej wynagrodzenia w Instytucie Historii Nauki. Pani minister odpowiedziała, że być może sposób wyliczenia podanej przez Nią kwoty był inny. Przekazałam Pani Minister sprostowanie INH podpisane przez Dyrektora Instytutu i Przewodniczącego RN.

Na żadne z zadanych przeze mnie pytań nie uzyskałam jednoznacznej odpowiedzi. Pani Minister na pytanie o finansowaniu statutowym przekazała wiele informacji dotyczących sposobu ich naliczania i trudnościach ze znalezieniem właściwego algorytmu. Dowiedzieliśmy się również, że nakłady na naukę systematycznie rosną. W odpowiedzi na to stwierdzenia, Pani Przewodnicząca Krystyna Łybacka powiedziała, że wzrost ten jest spowodowany dotacjami unijnymi i że niepokoi się o losy instytutów bez dotacji statutowych, kiedy skończą się środki unijne. Pani Minister odpowiedziała, że założenia Ministerstwa są takie by oddawać jak najwięcej swobody instytutom.

Pani Rektor UW Katarzyna Chałasińska-Macukow zapytała: „co z finansowaniem w tzw. czasie martwym, pomiędzy grantami, jeśli całe finansowanie ma być grantów”? W tym przypadku też nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

W zakończeniu Pani Minister powiedziała, że są przewidziane dla Polskiej Akademii Nauk dwa programy, które mają poprawić naszą sytuację finansową. Programy te są przewidziane do realizacji w 2012 roku i przeznaczone są dla tych jednostek, które najlepiej przystosują się do zmian wynikających z wprowadzanej reformy nauki, w tym brana będzie pod uwagę min. integracja zespołów badawczych, tworzenie centrów ze Szkołami Wyższymi i przemysłem. Kryteria przyznawania środków zostaną podane w odpowiednim terminie.

Wszystkie pytania zostały, wysłane do Ministerstwa. Mamy nadzieję, że uzyskamy na nie odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

Teresa Włodarczyk

Komunikat 126

Lublin, Warszawa 07.06.2011

Szanowna Pani Minister!

Krajowa Sekcja PAN zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii związanych ze znowelizowaną ustawą o Polskiej Akademii Nauk oraz nowymi regulacjami finansowania nauki, ściśle związanymi z funkcjonowaniem w niedalekiej przyszłości instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk:

A. Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010

I Art. 19. w ust 3 mówi, że „jednostce naukowej, której została przyznana kategoria C, przyznaje się dotacje na utrzymanie potencjału badawczego na okres 6 miesięcy od dnia przyznania kategorii, w tym na finansowanie kosztów restrukturyzacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. g”, a ust 4 mówi, że „jednostka naukowa, która otrzymała kategorię C, może złożyć wniosek o ponowną ocenę nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przyznania kategorii C”.

· Prosimy o wyjaśnienie dlaczego składanie wniosku o ponowną ocenę może nastąpić dopiero po 12 miesiącach, co oznacza, że jednostka naukowa przez 6 miesięcy pozbawiona jest dotacji z budżetu?

II Ogromny niepokój pracowników instytutów Polskiej Akademii Nauk, budzą zapisy art. 42 ust. 4 który mówi, że „Parametry i kryteria oceny jednostek naukowych zależą od ich wielkości, rodzaju i profilu naukowego i są dostosowane do specyfiki każdej z czterech grup dziedzin nauki, odrębne dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów badawczych i jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f”.

· Prosimy o odpowiedź jakie będą kryteria przyjęte przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych do „określenia specyfiki każdej z czterech grup dziedzin nauki, odrębnych dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów badawczych i jednostek naukowych”.

· Prosimy o informację, dlaczego w Grupie Nauk o Życiu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych zabrakło przedstawicieli instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Mamy ogromna nadzieję, że Minister właściwy do spraw nauki w swoim rozporządzeniu określi zasady oceny jednostek naukowych, zgodne z duchem odpowiedzi Pani Minister na pismo Prezesa PAN prof. Michała Kleibera w tej samej sprawie.

B. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Art.104. Zasady wynagradzania pracowników instytutów określa się w zakładowych układach zbiorowych pracy albo w zakładowych regulaminach wynagradzania.

Art. 105. Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii oraz tryb przyznawania innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych obowiązków.

Naszym zdaniem w sytuacji narastającego kryzysu gospodarczego, spadku wpływów do budżetu państwa i konieczności cięć wydatków budżetowych, możliwe będzie obniżanie płac pracownikom instytutów naukowych PAN aż do poziomu ustawowej płacy minimalnej. Nie do przyjęcia jest argumentacjaMNiSW, że instytuty mają swobodę ustalania wynagrodzeń na drodze umów pracowników z dyrekcją. Przy utrzymującym się od lat bardzo niskim poziomie finansowania placówek naukowo-badawczych PAN nie waloryzowanym o współczynnik inflacji, nie pokrywającym często nawet kosztów utrzymania budynków oraz specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań, swoboda ustalania wynagrodzeń w praktyce nie istnieje.

Zastanawia nierówność w traktowaniu pracowników instytutów PAN i pracowników uczelni publicznych zatrudnionych na analogicznych stanowiskach - na uczelniach tych obowiązuje bowiem zróżnicowana, zależna od stopnia naukowego, a ponadto zawierająca mechanizm waloryzowania, siatka płac. Jednakże i tu dotacje przekazywane przez MNiSW na systemowe podwyżki płac na uczelniach nigdy nie pokrywały faktycznych kosztów podwyższenia uposażeń.

Obecna ustawa łamie zasadę równego traktowania pracowników na poziomie tej samej jednostki organizacyjnej jaka jest Polska Akademia Nauk. Art. 104 wprowadza metodę negocjacyjną a art. 105 metodę jednostronną. Nie dodanie słów „do czasu objęcia ich układem zbiorowym …” jest w sprzeczności z Kodeksem Pracy. Należałoby ujednolicić zasady wynagradzania w art. 104 i 105 wprowadzając jeden model: albo metodę negocjacyjną albo metodę jednostronną. Ustawodawca stosując te dwa modele w jednej ustawie jest niekonsekwentny. Brak też obiektywnego uzasadnienia dla zróżnicowania zasad wynagradzania pracowników instytutów oraz pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii.

· Dlatego też prosimy o wyjaśnienie, dlaczego tylko w instytutach naukowych PAN Ustawodawca wprowadza zasadę wygradzania pracowników, opartą o zakładowe regulaminy wynagradzania w sytuacji bardzo niskich nakładów na naukę. Rozwiązanie to nie daje żadnej swobody ustalania wysokości wynagrodzeń w zdecydowanej większości instytutów PAN.

C Środki finansowe na działalność statutową są podstawowym źródłem utrzymania instytutów Polskiej Akademii Nauk i są przyznawane w wyniku „ostrej” oceny tzw. kategoryzacji, nie są więc obligatoryjne. Możemy więc i w tym przypadku mówić o dużej konkurencyjności w zdobywaniu tych środków. Tymczasem dotychczasowa polityka naukowa zmierza do zmniejszania dotacji na działalność statutową co w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji części instytutów PAN. Funkcjonowanie placówek badawczych PAN wyłącznie z tzw. grantów jest praktycznie niemożliwe i sprzeczne z ideą działalności Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Środki na działalność statutową są przyznawane zgodnie z algorytmem opracowanym przez MNiSW. Konstrukcja tego algorytmu jest wadliwa, gdyż zawiera tzw. współczynnik przeniesienia 0,9 lub niższy, co z założenia prowadzi do obniżenia przyznawanej dotacji w kolejnych latach.

Naszym zdaniem, wraz z corocznym wzrostem środków na naukę powinien następować także proporcjonalny wzrost nakładów na działalność statutową pokrywający co najmniej inflację. Zgodnie z zapisem wystąpienia Ministra Michała Boniego na Zgromadzeniu Ogólnym PAN w dniu 29 maja 2008 r. i zapisem odpowiedzi Ministra na głosy w dyskusji, ewentualna zmiana proporcji podziału środków na działalność statutową i działalność grantową, w miarę wzrostu ogólnej sumy środków na naukę, powinna następować bez szkody dla ludzi. Minister Boni także stwierdził, że zmiana tych proporcji na korzyść grantów nie powinna oznaczać zmniejszenia się nominalnych i realnych nakładów na działalność statutową.

· Prosimy o odpowiedź jakie są zamierzenia Rządu i Ministerstwa związane z finansowaniem działalności statutowej instytutów Polskie Akademii Nauk?

Przytaczamy jeszcze jedną z wypowiedzi Ministra Boniego z 29 maja 2008 r.: „Polska Akademia Nauk to kawałek polskiej historii, tej historii, którą bym nazwał twórczą a zarazem dumną. Polska Akademia Nauk była miejscem wolności w czasach opresji, była miejscem niezależności, wtedy, gdy o niezależność było trudno.”

Z wyrazami szacunku

Krajowa Sekcja PAN NSZZ „Solidarność”