nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

    Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

Aktualności 2003

Z satysfakcją informuję, że Sejm RP, na swym plenarnym posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2003 roku, skorygował budżet nauki na rok 2004 o dodatkową sumę 100 mln zł. Oznacza to, po raz pierwszy od wielu lat, realny wzrost nakładów na naukę w o około 3.8 % w stosunku rocznym. Tym samym, po wielu latach, zrealizowany został nasz postulat (minimum) powstrzymania dotychczasowej reguły rokrocznego systematycznego obniżania nakładów budżetowych na naukę. Możemy więc teraz oczekiwać, że, po wtórnym podziale budżetu nauki, budżety naszych placówek również powinny wzrosnąć w 2004 roku realnie średnio o kilka procent.

Niewątpliwie na ten stan rzeczy miała istotny wpływ nasza wspólnie przeprowadzona akcja interwencyjna (patrz Komunikat nr 30). Dziękuję wszystkim Komisjom Zakładowym za aktywny udział w tej akcji. Fakt, że nasza determinacja i profesjonalizm we wspólnym działaniu doprowadziły do tego skromnego, acz wymiernego jednak rezultatu, daje powody do naszej wspólnie zasłużonej satysfakcji.

Oczywiście, w naszych staraniach o sensowniejszy budżet nauki mieliśmy, i nadal mamy, wielu sojuszników.

Przede wszystkim, w imieniu członków NSZZ Solidarność w placówkach PAN, składam tą drogą gorące podziękowania Komisji Krajowej i Sekretariatowi Nauki i Oświaty naszego Związku za nieustępliwą walkę w ramach Komisji Trójstronnej o bardziej racjonalny, również bardziej ludzki, budżet państwa, w tym też o bardziej sensowny budżet polskiej nauki.

Składam również serdeczne podziękowania naszym pracodawcom; dyrektorom naszych placówek i Prezydium PAN za identyfikację z naszymi budżetowymi, i nie tylko, postulatami, i za równolegle do naszych intensywne interwencje w tej sprawie.


Wojciech Nasalski
Przewodniczący
KS NSZZ S PA
W dniu 9 grudnia br. odbyło się w Warszawie spotkanie Prezesa PAN prof. Andrzeja B. Legockiego ze związkami zawodowymi działającymi na terenie placówek PAN. Spotkanie zorganizowane zostało i było prowadzone przez naszą Sekcję. Prezesowi PAN towarzyszyła kilkuosobowa delegacja władz PAN, strona związkowa reprezentowana była przez delegacje trzech związków zawodowych działających w PAN.

Prezes PAN przedstawił działania władz PAN, mające doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej placówek PAN, choć nie ukrywał, że placówki małe, a przede wszystkim te o niższej niż druga kategorii, powinny być poddane zabiegom konsolidacyjnym. Prezes PAN wskazał również między innymi na korzyści jakie Polska Akademia Nauk może odnieść ze współpracy międzynarodowej, w szczególności z krajami UE i Grupy Wyszechradzkiej (V4).

Po wypowiedzi Prezesa PAN wywiązała się dwugodzinna dyskusja, podczas której delegacja władz PAN odpowiadała na szczegółowe pytania ze strony związkowej.

Po krótkiej przerwie na kawę, odbyło się spotkanie Rady i Rady Konsultacyjnej Sekcji z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność PAN. Omówiono możliwości rozszerzenia działalności Komisji Zakładowych, i Rady Konsultacyjnej jako takiej, w szczególności w kontekście nawiązania współpracy ze związkami zawodowymi naukowców z krajów V4 i opublikowania w internecie pierwszego numeru naszego Biuletynu.

W godzinach popołudniowych odbyło się IV Walne Zebranie Delegatów naszej Sekcji. W kolejności Sekretarz i Przewodniczący Rady Sekcji przedstawili szeroki zakres działań Sekcji w okresie od czerwca 2002; w szczególności, oprócz znanych już licznych interwencji w sprawach budżetowych i płacowych, omówiono działalność Sekcji na terenie Komisji Krajowej, Sekretariatu Nauki i Oświaty, Sejmu, Centrali PAN, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, na końcu również początki naszych działań na arenie międzynarodowej - konferencja w Budapeszcie.

Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie sprawozdanie Rady, w szczególności stwierdziła poprawność prowadzenia finansów Sekcji, podkreśliła dobrą współpracę naszej Sekcji z władzami związkowymi na szczeblu krajowym i z władzami PAN, jak również uznała wagę usprawnień technicznych - zakup komputera, otwarcie witryny internetowej. Komisja Rewizyjna zaleciła dokonanie zmian w regulaminie Sekcji, w celu dostosowania częstotliwości posiedzeń Rady i WZD do obecnych, skromniejszych niż przed laty, możliwości organizacyjnych naszej struktury związkowej. Po krótkiej dyskusji zebrani zaaprobowali wspólny wniosek Przewodniczącego Rady i Komisji Rewizyjnej, by wystosować specjalne podziękowania Sekretariatowi Nauki i Oświaty za wydatną pomoc w organizacji pracy Sekcji.

Wojciech Nasalski
Przewodniczący
KS NSZZ S PAN
GŁÓWNE TEZY WYSTĄPIENIA

PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Prof. dr hab. Andrzeja B. Legockiego

wygłoszonego na spotkaniu Prezesa PAN
z przedstawicielami związków zawodowych w PAN
w Warszawie, w dniu 9 grudnia 2003 roku

(streszczenie)

Wystąpienie Prezesa PAN prof. Andrzeja B. Legockiego poświęcone było zapoznaniu związkowców w Akademii z głównymi kierunkami działania jej władz w obecnym okresie. Na początku Prezes PAN stwierdził, że „tylko mówienie o sprawie stanu nauki w Polsce i perspektywach jej dalszego rozwoju w przyszłości wspólnym głosem może doprowadzić do poprawy sytuacji i do zmiany postrzegania tych nabrzmiałych problemów przez władze państwowe i społeczeństwo". Prof. Andrzej B. Legocki poważną część swego wystąpienia poświęcił poniżej opisanym kwestiom szczegółowym.

1. Dążenie do zrównania średniego poziomu wynagrodzeń pracowników naukowych w PAN ze średnim poziomem wynagrodzeń pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni państwowych, szczególnie po ostatnio wprowadzonych podwyżkach wynagrodzeń dla wspomnianej grupy naukowców. Ta sprawa będzie wymagała dalszych wspólnie uzgadnianych działań: tak w odpowiednich komisjach sejmowych, jak na forum Komisji Trójstronnej i w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Trzeba stworzyć silne lobby w sprawie zahamowania dramatycznego spadku nakładów na naukę utrzymującego się w naszym kraju od kilkunastu lat, degradacji roli nauki w sytuacji, gdy na studiach wyższych w Polsce ksztaci się aktualnie około 1.8 mln osób. Tego potencjału wykształconych kadr młodzieży nie wolno nam zmarnować, gdyż jest to potencjalnie największe dobro i bogactwo kraju w przyszłości. Przeprowadzono symulację kosztów podwyżki uposażeń dla pracowników PAN w skali porównywalnej do wzrostu wynagrodzeń przeprowadzonego ostatnio w wyższych uczelniach. Koszt podobnych podwyżek oszacowano na 71 milionów zł rocznie.

2. Władze Akademii wyrażają zgodę na to, by pracownicy naukowi zatrudnieni w PAN mogli podejmować pracę dydaktyczną na wyższych uczelniach w wymiarze jednego etatu. Pracownicy naukowi PAN mianowani na funkcje kierownicze w swych placówkach, powinni być zatrudnieni w PAN na pełnych etatach, ze wskazaniem, że Akademia jest ich głównym miejscem pracy. Zajmowanie stanowisk kierowniczych w placówkach będzie możliwe do osiągnięcia wieku 70 lat.

3. Wystąpienie Prezesa PAN do Prezydenta RP w sprawie zrównania emerytur profesorów nominowanych z emeryturami sędziów nominowanych (emerytury sędziów są znacznie wyższe) - sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

4. Sprawa odmłodzenia kadry naukowej w placówkach PAN winna dokonywać się w dużej mierze dzięki wzmocnieniu systemu studiów doktoranckich, które wprawdzie istnieją już w wielu instytutach PAN, lecz powinny rozwijać się szybciej, m.in. dzięki tworzeniu, wspólnie z uczelniami wyższymi, środowiskowych studiów doktoranckich a także międzynarodowych studiów doktoranckich. W tej sprawie pozostaje jeszcze dopracowanie, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, szeregu uregulowań prawnych dotyczących głównie kwestii finansowania takich studiów doktoranckich.

5. Skala reformowania instytutów Akademii: na 80 placówek Akademii 19 placówek może wymagać zmian restrukturyzacyjnych. Należy ocalić najlepsze zespoły badawcze z tych słabszych ekonomicznie, mniejszych placówek. W omawianych placówkach pracuje obecnie około 600 osób (niecałe 8% obsady etatowej placówek naukowych PAN). Poprzez łączenie placówek i indywidualne przenoszenie pracowników do innych placówek duży procent z nich będzie nadal pracować w Akademii, część osób przejdzie na wcześniejsze emerytury, ale część jednak może stracić pracę (przewidziane są odprawy).

6. Od ponad roku dokonywane jest porządkowanie gospodarki i majątku trwałego PAN (ustalanie praw własności). W Akademii dokonywany jest przegląd majątku trwałego i istniejących przy Akademii fundacji i spółek. Badana jest celowość utrzymywania dalszego bytu części z nich. Zapadają postanowienia o sprzedaży części majątku trwałego. W ramach niezbędnych oszczędności postanowiono zlikwidować np. Centralną Bibliotekę PAN z siedzibą w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, z uwagi na bardzo wysoki czynsz. Zbiory będą przekazane do bibliotek poszczególnych instytutów a najcenniejsze stare książki będą złożone jako depozyt w Biblioteki PAN w Gdańsku.

7. W dziedzinie współpracy międzynarodowej preferencyjnie traktowane jest współdziałanie z sąsiadami naszego kraju. Dobre stosunki z Niemcami zaowocują wkrótce stworzeniem wspólnej placówki badawczej w dziedzinie nauk przyrodniczych wraz z Instytutem Maxa-Plancka. Partnerska współpraca z Rosyjską Akademią Nauk będzie niedługo zaprezentowana w czasie Dni Nauki Rosyjskiej (organizowanych na wiosnę 2004 wspólnie przez PAU i PAN). Zaplanowano też wspólną realizację dużych projektów badawczych ze Słowacką i Czeską Akademią Nauk (w tematach takich jak: gospodarka wodna a zagrożenie powodziowe, socjologiczne zachowanie społeczeństw w dobie transformacji ustrojowej, analiza wspólnych korzeni językowych). W ramach współpracy naukowej z Unią Europejską (np. V i VI Program Ramowy UE) odnotowuje się stopniowy wzrost odzyskiwanych funduszy ze składek obligatoryjnych wpłacanych przez nasz kraj do kasy Unii.

protokołowała: Elżbieta Król, Sekretarz Rady KS NSZZ S PAN